Beleidsplan

Beleidsplan Stichting House of Refuge

INLEIDING

HET VERHAAL
Medelijden is vaak de grootste motivator  om onze wereld van luxe en comfort te verlaten en dan de hand uit te strekken naar degenen, die het minder hebben.
Daarom voelde een groep Christenen in Manila (Filippijnen) zich aangetrokken tot de hopeloze toestand van straatkinderen en zij startten een klein maar speciaal project voor hen.
Een ‘opvanghuis’ werd opgericht op 21 sept. 1986, waar zeven kinderen konden wonen en in de basisbehoeften werden voorzien.
Dat eens zo kleine project, genoemd ‘House of Refuge’ werd een particulier kindertehuis met een overheidslicentie in 1991. Het is eet een huis in Marikina City (Manila) en nu in Quezon City (ook Manila). Dit huis heeft de capaciteit om ongeveer 35 jongens en meisjes te huisvesten.

WAAROM STRAATKINDEREN?
Wist u, dat er bijna 75.000 straatkinderen zijn in Manila?
Zij gaan meestal de straat op, omdat er thuis geen eten en ruimte is, vluchten voor misbruik of worden verstoten.
Door het leven dat zij leiden is het geen verrassing, dat 1,5 miljoen kinderen zich bezighouden met zakkenrollen, bedelen, drugsvervoer en prostitutie.
Op straat eindigt het onschuldig kindzijn en wordt hun leven vernietigd.
Maar, House of Refuge is in de stellige overtuiging, dat de kinderen anders willen.

VERANDER HUN LEVEN
House of Refuge Foundation zocht naar oplossingen voor de wees-, verwaarloosde, misbruikte en verstoten kinderen door hen het volgende te bieden:

  1. verzorging
  2. een warm huis
  3. geestelijke ontwikkeling
  4. verplichte en niet verplichte opleiding
  5. gezondheidszorg
  6. sociale, culturele en recreatieve activiteiten
  7. psychische ontwikkeling

WAAROM HELPEN WIJ EN HOE DOEN WIJ DAT?
In de zomer van 2003 hebben wij het kindertehuis bezocht. Wij hadden toen wat geld bij ons van een Nederlandse vereniging.
Om zeker te zijn, dat het geld goed besteed zou worden, hebben wij zelf toegezien op de besteding van het geld.
Wij werden toen getroffen door de dankbaarheid van de kinderen en de leiding. Toen zagen wij, dat deze hulp geen druppel op een gloeiende plaat was, maar dat deze hulp doelgericht en effectief was.
Wij hebben als uitgangspunt, dat alle gelden, die wij ontvangen zo goed mogelijk besteed moeten worden. Dat wil zeggen, voor de kinderen aldaar.
Onze kosten hier zullen wij minimaal houden.
Onze stichting wordt gerund door vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen.
Daarom komt uw geld volledig terecht bij het goede doel.

Wij willen helpen om een deel bij te dragen in de maandelijkse kosten van het kindertehuis (momenteel bedragen deze € 6000,– per maand).
Daarnaast willen wij geld verzamelen voor grotere, eenmalige projecten, zoals onderhoud en inrichting van het gebouw, de autobus, opleiding van de medewerkers van het tehuis, etc.
Wij zullen persoonlijk toezien op de besteding van de gelden. Dit is mogelijk, omdat  bestuursleden van de Stichting House of Refuge regelmatig in de Filippijnen zijn (uiteraard op eigen kosten) en  het kindertehuis dan bezoeken.

Ons streven is om jaarlijks enkele duizenden euro’s te verzamelen om het kindertehuis te steunen. Wij willen niet dat men in de exploitatie van ons afhankelijk wordt. Het komt echter voor dat er grote nood is, bijvoorbeeld geen eten en dan is het een aantal keren al voorgekomen dat onze bijdrage deze nood kon  lenigen

Naast het inzamelen van geld is inzamelen van kleding op beperkte schaal ook een aandachtspunt. Het verzenden van kleding is echter een kostbare zaak. Kosten en baten worden daarom goed met elkaar vergeleken.

HOE KUNNEN PARTICULIEREN, BEDRIJVEN, STICHTINGEN, KERKEN, SCHOLEN ETC.  HELPEN?
U kunt een vaste maandelijkse bijdrage voldoen, al dan niet ten behoeve van een kind. Wij beschikken over de gegevens van de kinderen.
U kunt een eenmalige bijdrage storten op onze rekening. Voorts kunt u denken aan cadeaus bij b.v. jubilea, verjaardagen. Of als organisatie ons steunen, collectes, inzamelingen etc. (Onze stichting is erkend door de Nederlandse fiscus, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, rekening houdend met de drempel)
Wij zijn graag bereid langs te komen met documentatiemateriaal.
U kunt niet de kinderen hiernaartoe halen. Zij wonen en horen in de Filippijnen en hopelijk krijgen ze daar op termijn een pleeggezin.
Desgewenst kunnen wij regelen, dat u ook een bezoek brengt aan het kindertehuis in Manila.

HOE WERVEN WIJ ONS GELD?

Wij proberen op een vriendelijke manier onze stichting bekendheid te geven. Wij zijn redelijk passief met het benaderen van nieuwe donateurs, omdat wij vinden dat iemand in alle vrijheid moet kunnen beslissen om ons doel wel of niet te steunen. Een agressieve wijze van benadering past niet bij onze gedachte.

Dat betekent dat het wel eens moeilijk is om ergens een donatie te krijgen, maar met trots kunnen wij zeggen dat we jaarlijks toch een mooi bedrag hebben kunnen overmaken naar het kindertehuis in Manila.

HOE CONTROLEREN WIJ DE BESTEDINGEN?

In overleg met het kindertehuis wordt het door ons overgemaakte geld ingezet. De doelen kunnen divers zijn, bijvoorbeeld aankoop van bedden of kastjes, eten, schoolbenodigdheden, de kosten voor het onderwijs, etc etc.

Minimaal 1 x per jaar hebben wij het kindertehuis bezocht en met de directie de uitgaven doorgesproken.

Goederen (te denken aan kleding, huisgerei, speelgoed, gereedschappen etc.), welke wij opsturen naar de Filippijnen worden door plaatselijke bewoners gesorteerd en op de juiste plaatsen afgeleverd.

 

 

 

WELKE ZEKERHEDEN HEBBEN WIJ OVER DE BESTEDINGEN

Het kindertehuis heeft een gescheiden organisatie. Het bestuur wordt gevormd door personen, die over het algemeen maatschappelijk een goede positie hebben.

Het kindertehuis wordt geleid door een directrice in loondienst en een aantal medewerksters. De financiële administratie wordt volledig in het kindertehuis gevoerd.

Daarnaast is er een officiële  accountant, die jaarlijks een verklaring afgeeft.

Met andere woorden: de controle op het besteden van de gelden is dus dubbel, door het bestuur en de accountant. Tevens krijgen wij jaarlijks inzage in de boeken op alles wat we maar zouden willen zien en zien wij bij de inkomsten onze donaties vermeld staan.

HET BEHEER VAN HET VERMOGEN VAN ONZE STICHTING

Al onze inkomsten worden gestort op onze rekening NL98 INGB 0009 68972 0 bij ING bank. Voor zover er contanten worden ontvangen wordt dit door de penningmeester op deze rekening gestort.

Overboeking naar het kindertehuis gebeurt altijd giraal.

Er is geen specifieke controle van onze geldstromen. Het in huren van een accountant kost te veel geld en iedere geïnteresseerde mag bij ons de stukken van de ING rekening inzien.

Daarnaast verstrekken wij jaarlijks ons jaarverslag aan de belastingdienst, die desgewenst een controle in onze boeken kan doen.

JAARLIJKSE DOELSTELLING

Onze stichting heeft de komende drie jaren als doelstelling om jaarlijks een bedrag te vergaren van ongeveer € 5.000,–, los van de rechtstreekse donaties door Nederlandse sponsoren, rechtstreeks aan het kindertehuis in Manilla. Tevens om de komende drie jaren twee keer per jaar een partij goederen te verzenden.

Het is de bedoeling dat de bijdragen van sponsoren volledig besteed worden aan ondersteuning van het kindertehuis. De te maken kosten om als stichting te kunnen functioneren worden in principe door de bestuurders betaald, ook in de vorm van een donatie.

Natuurlijk is het fijn, wanneer er meer middelen binnenkomen dan bovengenoemd bedrag. Tot een jaarlijkse som van donaties van € 10.000,– zullen deze bedragen worden overgemaakt aan het kindertehuis. Mocht in enig jaar meer ontvangen worden dan €10.000,–, dan zal het bestuur eerst in overleg treden met het bestuur/directie van het kindertehuis om dit meerdere bedrag een duidelijke, liefst duurzame, bestemming te geven.

Onze stichting heeft primair nog niet het doel om op korte termijn het bedrag van € 10.000,– te overschrijden, echter zal het bestuur in de toekomst extra nadruk willen leggen op de mogelijkheden van het legateren van onze stichting. Indien wij een legaat ontvangen zal dit legaat met een oormerk ingezet worden aan het kindertehuis, waarbij een duurzame bestemming het uitgangspunt zal zijn.

Tevens heeft het bestuur de doelstelling om jaarlijks goederen te verzenden naar de Filippijnen. In de praktijk zullen dit twee zendingen per jaar zijn. Voor zover de goederen niet nodig zijn in het kindertehuis zullen deze goederen verspreid worden in zgn. arme wijken.

KEURMERKEN

Onze stichting heeft een ANBI erkenning.

ANBI, betekent dat onze stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Deze erkenning wordt afgegeven door de Nederlandse belastingdienst. 

PERSOONLIJKE VOORDELEN BESTUUR

Ons uitgangspunt is dat geen van de bestuursleden van de Stichting House of Refuge direct of indirect een persoonlijk voordeel zou kunnen hebben.

Onkosten worden in principe door het bestuur zelf betaald en bijvoorbeeld een vliegticket naar de Filippijnen zal nooit door onze stichting worden betaald.

Dit betekent, dat echt alle donaties voor de volle 100% ten goede komen aan het kindertehuis.

Een beloning voor een bestuurslid is dus uitgesloten. Een uitzondering zou kunnen worden gemaakt voor kosten, die worden gemaakt in het kader van een actie of iets gelijks en van tevoren de andere bestuursleden instemming hebben gegeven voor deze kostenvergoeding, die tevens openbaar zal worden gemaakt.

HET INZETTEN VAN VRIJWILLIGERS

In Nederland staan we open voor aanmelding van vrijwilligers, die zowel in Nederland als in de Filippijnen onze doelstelling kunnen ondersteunen.

In de afgelopen jaren zijn er diverse vrijwilligsters, die een periode hebben meegedraaid in het kindertehuis.

In Nederland denken we vooral aan aandacht voor de noden in de wereld meer bekend maken.  We hebben dit niet als speciaal aandachtspunt, maar als er een keer ene gelegenheid voorbij komt zullen we daar zeker positief tegenover staan.

VASTSTELLING

Dit beleidsplan is vastgesteld op 1 mei 2018 en zal uiterlijk op 1 mei 2021 voor zover nodig worden aangepast en opnieuw worden vastgesteld.

Versie 05-2018-2